Boutique de Beauté - Logo

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Besloten vennootschap met gewone structuur Clinique de Beauté (hierna: Clinique de Beauté) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87167557 en is gevestigd aan Herestraat 92 (9711 LL) te Groningen.

Artikel 1 – Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Klant tot het leveren van Producten en/of verrichten van Behandelingen door Clinique de Beauté.
3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
5. Behandeling of Behandelingen: De behandelingen die Clinique de Beauté verzorgt zijn schoonheidsbehandelingen in de breedste zin des woords.
6. Behandelformulieren: het voorlichtings-, inschrijf- en/of toestemmingsformulier welke door Klant dienen te worden ingevuld voor aanvang van de Behandeling in het kader van het geven geïnformeerde toestemming (informed consent).
7. Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Clinique de Beauté heeft aangesteld, projecten aan Clinique de Beauté heeft verleend voor Behandelingen die door Clinique de Beauté worden uitgevoerd, of waaraan Clinique de Beauté een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
8. Overeenkomst: de koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Klant gekocht zijn van Clinique de Beauté en andere verplichtingen tussen Klant en Clinique de Beauté, alsmede voorstellen van Clinique de Beauté voor Diensten die door Clinique de Beauté aan Klant worden verstrekt en die door Klant worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Clinique de Beauté waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
9. Clinique de Beauté: Clinique de Beauté B.V., opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Behandelingen en/of Producten aan Klant aanbiedt.
10. Producten: de Producten die door Clinique de Beauté worden aangeboden zijn huidverzorgingsproducten, supplementen, voedings-, wellness- en lifestyle Producten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Clinique de Beauté, elke Overeenkomst tussen Clinique de Beauté en Klant en op elke Behandeling en/of Product die door Clinique de Beauté wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Clinique de Beauté aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Clinique de Beauté is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Klant.
5. De algemene voorwaarden van Klant zijn uitgesloten.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en de artikelen met betrekking tot consumentenkoop (titel 1 boek 7 BW) is expliciet uitgesloten.
9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
10. In het geval Clinique de Beauté niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod
1. Alle door Clinique de Beauté gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Behandelingen en/of Producten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Hieronder valt in ieder geval informatie met betrekking tot het cosmetisch resultaat dat Clinique de Beauté verwacht, (het verloop van) de behandelprocedure, mogelijke complicaties in vorm en frequentie, de herstelperiode en nazorg, beperkingen en risico’s van de behandeling, alternatieven voor de behandeling en de financiële aspecten. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Clinique de Beauté kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
3. Clinique de Beauté is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Klant schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Clinique de Beauté het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Klant om een voor Clinique de Beauté gegronde reden te weigeren.
4. Clinique de Beauté is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.
5. Eventuele mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze vervolgens schriftelijk door Clinique de Beauté zijn bevestigd aan Klant.
6. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Clinique de Beauté zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. Een samengestelde prijsopgave verplicht Clinique de Beauté niet tot uitvoering van een deel van de in de aanbieding begrepen Behandeling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant de offerte/aanbieding aanvaardt door middel van het invullen van de Behandelformulieren welke aan Klant worden verstrekt voor aanvang van de Overeenkomst (Behandeling) dan wel door het Product te betalen.
2. Een Aanbod kan door Clinique de Beauté gedaan worden via de website, social media of per e-mail.
2. Klant kan slechts een Behandeling aangaan indien vastgesteld is dat Klant:
a. Voorafgaand aan de Overeenkomst mondeling en schriftelijk duidelijk en uitvoerig geïnformeerd is over de Behandeling, de mogelijke risico’s en gevolgen, het eventuele te verwachten resultaat, nazorg van de Behandeling, de kosten van de Behandeling en wijze van betaling, de bedenktijd om tot een redelijke beslissing te komen en het tijdstip van Behandeling;
b. De door Clinique de Beauté gegeven instructies en/of aanwijzingen opvolgt indien deze door Clinique de Beauté zijn gegeven aan Klant. Bij gebreke van het niet, onjuist of onvolledig opvolgen van de instructies komen de gevolgen hiervan voor rekening en risico van Klant.
c. Op de hoogte is van de contactgegevens van Clinique de Beauté ingeval van complicaties, zoals vermeld op de documenten welke aan Klant zijn verstrekt. Klant dient bij het optreden van complicaties direct contact op te nemen.
d. De Behandelingsformulieren bestaande uit het voorlichtings-, inschrijf- en toestemmingsformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld;
e. De door Klant gestelde vragen beantwoord zijn;
f. Klant zijn/haar NAW- en contactgegevens heeft opgegeven en deze juist en volledig zijn.
3. De toestemming van de Klant wordt (nogmaals) bevestigd op de dag van de Behandeling.
4. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Klant zijnde een Bedrijf. Klant zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Klant.
5. Producten die wegens (hygiënische redenen, maatwerk e.d.) niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst
1. Indien en voor zover tussen Klant en Clinique de Beauté een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst conform de duur van de betreffende Behandeling met inbegrip van de nazorg en overige navolgende afspraken.
2. Klant kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien Klant Clinique de Beauté schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen.
3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Klant onverlet voor zover Clinique de Beauté ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Klant dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
4. Zowel Klant als Clinique de Beauté kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval Clinique de Beauté in surséance van betaling verkeert of faillissement heeft aangevraagd of de onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Clinique de Beauté nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de behandelovereenkomst
1. Clinique de Beauté zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed hulpverlener verlangd mag worden. Clinique de Beauté zal handelen in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijke, voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard, waaronder begrepen het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg. Clinique de Beauté staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Behandelingen worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
2. De Overeenkomst op basis waarvan Clinique de Beauté de Behandeling uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Klant. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Behandeling in verband met de Overeenkomst.
3. De door Klant verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Clinique de Beauté aangeboden Behandeling en de prijzen zijn gebaseerd. Clinique de Beauté heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
4. Bij de uitvoering van de Behandeling is Clinique de Beauté niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Klant op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Behandeling wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Clinique de Beauté, is Klant gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
5. Clinique de Beauté is gerechtigd om voor de uitvoering van de Behandeling naar eigen inzicht derden in te schakelen.
6. Clinique de Beauté kan alvorens over te gaan tot uitvoering van kuurbehandelingen zekerheid verlangen van Klant, dan wel volledige vooruitbetaling.
7. De Behandeling kan enkel worden uitgevoerd indien Klant de benodigde documenten en/of Behandelingsformulieren volledig en naar waarheid heeft ingevuld. Voor aanvang van de Behandeling worden eventuele mogelijke risico’s uitvoerig met Klant besproken. Indien Clinique de Beauté het voor de uitvoering van de Behandeling noodzakelijk acht, kan zij van Klant voor aanvang van de Behandeling een gezondheidsverklaring eisen. Ingeval van ziekte, medicatiegebruik, alcohol, (verdovende) middelen en/of andere omstandigheden die van belang kunnen zijn bij de eventuele uitvoering van de Behandeling, dient Klant dit voorafgaande aan de Behandeling te bespreken.
8. Clinique de Beauté houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, de gebruikelijke handelswijze onder beroepsgenoten en aan de kwaliteitsnormen van de wetenschappelijke vereniging. Hieronder vallen onder meer de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO: Boek 7, titel 7, afdeling 5 Burgerlijk wetboek), de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Geneesmiddelenwet en eventuele richtlijnen, professionele standaarden en protocollen van de beroepsgroepen. Hieronder wordt tevens verstaan dat de (medische) behandelingsruimte voldoet aan de daaraan gestelde eisen.
9. Clinique de Beauté houdt een dossier bij met betrekking tot de Behandeling van de Klant. Hierin worden gegevens verzameld over onder meer eventueel medicatiegebruik, de uitgevoerde Behandeling(en), resultaten, klachten en/of overige relevante informatie.
10. Indien de afspraak c.q. Behandeling reeds gaande is, is het Klant niet toegestaan de afspraak af te breken zonder de daartoe verschuldigde kosten te hebben voldaan.

Artikel 7 – Verplichtingen Klant
1. Klant is verplicht Clinique de Beauté naar beste weten de inlichtingen en de medewerking te geven die Clinique de Beauté redelijkerwijs voor het uitvoeren van de Overeenkomst behoeft.
2. Klant is verplicht alle door Clinique de Beauté verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Clinique de Beauté niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Klant.
3. Clinique de Beauté is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Klant te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Clinique de Beauté verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Clinique de Beauté voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
4. Clinique de Beauté kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Clinique de Beauté gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Klant. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Klant dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Clinique de Beauté.

Artikel 8 – Adviezen
1. Clinique de Beauté kan tijdens de behandeling bepaalde adviezen geven. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Clinique de Beauté de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
2. De door Clinique de Beauté verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch advies.
3. Klant is op eerste verzoek van Clinique de Beauté verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Clinique de Beauté wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Klant niet of niet tijdig een beoordeling op een door Clinique de Beauté gedaan voorstel, is Klant te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
4. De aard van de Overeenkomst brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die adviezen van Clinique de Beauté kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Klant en diens medewerkers. Klant staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

Artikel 9 – Afspraken
1. Indien de aanvang of de voortgang van de Behandeling wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Clinique de Beauté of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Klant komen, vertraging is ontstaan, heeft Clinique de Beauté recht op een redelijke verlenging van de uitvoeringsstermijn. Hieronder wordt tevens verstaan het uitlopen van een vorige afspraak.
2. Clinique de Beauté is steeds gerechtigd een reeds gemaakte afspraak te verplaatsen, mits Clinique de Beauté de Klant hiervan minimaal 24 uur van tevoren op de hoogte heeft gesteld.
3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Klant goedkeuring dient te geven, is Clinique de Beauté gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Klant zijn goedkeuring heeft gegeven.
4. Clinique de Beauté spant zich in om de Behandeling binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Klant gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.
5. Clinique de Beauté heeft het recht om afbeeldingen van de door haar bereikte resultaten van de dienstverlening, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit mits daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Klant is verkregen.
6. Reeds gemaakte losse afspraken die binnen 24 uur voor de aanvangsdatum van de afspraak geannuleerd worden, kunnen bij Klant in rekening gebracht worden. De kosten hiervan bedragen 50% van het Behandelingsbedrag met een minimum van 25 euro. Of indien Klant niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging wordt er 100% in rekening gebracht.
7. Bij verschil van mening of onduidelijkheden over de datum van de afspraak, geldt de datum zoals gepland in de administratie van Clinique de Beauté als leidend.
8. In geval van een voortijdige beëindiging van een kuurbehandeling heeft Klant nimmer recht op restitutie van reeds betaalde gelden, tenzij anders overeengekomen.
9. Indien Klant niet tijdig op een afspraak verschijnt zonder afzegging, kan Clinique de Beauté niet garanderen dat de overeengekomen Behandeling plaats kan vinden. Indien Klant hierdoor een vervangende afspraak dient te maken, blijven de kosten van de gemiste afspraak onverminderd verschuldigd, tenzij expliciet anders overeengekomen.
10. Bij ontslag na afloop van de Behandeling vindt een ontslaggesprek plaats tussen Klant en Clinique de Beauté ten behoeve van de nazorg. Eventuele instructies die Klant dient na te leven worden schriftelijk meegegeven.
11. Klant is ervan op de hoogte dat de Behandeling van een aantal specifieke type Behandelingen, dient plaats te vinden volgens een door Clinique de Beauté aangegeven tijdsplanning om het gewenste effect te behalen. Clinique de Beauté zal Klant hier bij het aangaan van de behandelovereenkomst over informeren.

Artikel 10 – Geen garanties Behandelingen
Clinique de Beauté voert de Behandeling en werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen en spant zich te allen tijde in voor het behalen van een optimaal resultaat. De Behandeling is afhankelijk van diverse omstandigheden zoals de lichamelijke reactie van Klant, eventuele medische condities, gebruik van medicijnen, de voorgeschiedenis van Klant met betrekking tot het uitvoeren van een Behandeling en meer.

Artikel 11 – Levering Producten
1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Clinique de Beauté of er door andere omstandigheden buiten de macht van Clinique de Beauté enige vertraging ontstaat, heeft Clinique de Beauté recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Klant dient Clinique de Beauté schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Klant heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
2. Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
3. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Clinique de Beauté gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Klant.
4. Indien de Producten worden bezorgd door Clinique de Beauté of een externe vervoerder is Clinique de Beauté, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Indien Clinique de Beauté gegevens behoeft van Klant in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Klant alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Clinique de Beauté ter beschikking heeft gesteld.
6. Indien Clinique de Beauté een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
7. Clinique de Beauté is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Clinique de Beauté is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Clinique de Beauté behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 12 – Verpakking en transport
1. Clinique de Beauté verbindt zich jegens Klant om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 13 – Onderzoek, reclamaties
1. Klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Klant is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Clinique de Beauté erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Klant.
3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Clinique de Beauté te worden gemeld op diana@boutiquedebeaute.nl. Klant heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Klant zelf, is Klant zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Klant verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Klant gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Clinique de Beauté op de wijze zoals door Clinique de Beauté aangegeven.
5. Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Clinique de Beauté, conform de retour instructies van Clinique de Beauté. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Klant.
6. Clinique de Beauté is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
7. Terugbetalingen aan Klant worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
8. Indien Klant haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Clinique de Beauté te wijten is, zal Clinique de Beauté na een verzoek daartoe van Klant, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Klant geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Clinique de Beauté.

Artikel 14 – Garantie Producten
Clinique de Beauté staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Klant van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Clinique de Beauté.

Artikel 15 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Klant nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Klant te komen, wordt daar een aparte Overeenkomst voor gesloten en/of wordt Klant doorverwezen naar een bevoegde derde.
2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Clinique de Beauté, Clinique de Beauté een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Klant.

Artikel 16 – Prijzen en betaling
1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in de van overheidswege opgelegde btw-tarieven.
2. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Clinique de Beauté geen invloed heeft, kan Clinique de Beauté deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
5. Klant is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Klant door Clinique de Beauté haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Behandeling een vaste prijs is afgesproken en het uitvoeren van die Behandeling leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Clinique de Beauté gerechtigd om deze kosten, na overleg met Klant, in rekening te brengen bij Klant.
7. Partijen kunnen overeenkomen dat Klant een aanbetaling dient te betalen. Indien een aanbetaling is overeengekomen, dient Klant de aanbetaling te voldoen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst.
8. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Klant, is Clinique de Beauté gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand.
9. Partijen kunnen overeenkomen dat de betaling op basis van vooruitbetaling of achteraf geschiedt.
10. Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
11. Clinique de Beauté is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
12. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Klant wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Klant uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
13. Indien Clinique de Beauté meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 17 – Incassobeleid
1. Wanneer Klant niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Klant zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Klant zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
2. Vanaf de datum dat Klant in verzuim is, zal Clinique de Beauté zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien Clinique de Beauté meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Klant.

Artikel 18 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Clinique de Beauté gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Clinique de Beauté de betrokkene hierover informeren.
2. Klant is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Clinique de Beauté verwerkt worden. Klant staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Klant Clinique de Beauté tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien Clinique de Beauté op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 19 – Opschorting en ontbinding
1. Clinique de Beauté heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, beelden en meer onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Clinique de Beauté gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
2. Clinique de Beauté is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Klant in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Klant schriftelijk worden bevestigd.
3. Clinique de Beauté is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
4. De opschorting heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Klant voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Klant verplicht om Clinique de Beauté te vergoeden voor elk financieel verlies dat Clinique de Beauté lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Klant.

Artikel 20 – Overmacht
1. Clinique de Beauté is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Clinique de Beauté wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Clinique de Beauté, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant of diens derden aan Clinique de Beauté zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (v) ziekte van werknemers van Clinique de Beauté of door haar ingeschakelde adviseurs en (vi) overige situaties die naar het oordeel van Clinique de Beauté buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Klant worden betaald. Clinique de Beauté is niet verplicht om Klant te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 21 – Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Clinique de Beauté alleen geacht te bestaan indien Clinique de Beauté dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Clinique de Beauté, is Clinique de Beauté uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Klant Clinique de Beauté binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Clinique de Beauté deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Clinique de Beauté in staat is om adequaat te reageren.
3. Indien het verrichten van Behandelingen door Clinique de Beauté leidt tot aansprakelijkheid van Clinique de Beauté, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Klant geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Clinique de Beauté. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
4. Clinique de Beauté sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Clinique de Beauté is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
5. Klant vrijwaart Clinique de Beauté voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Klant aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Clinique de Beauté geleverde Diensten, tenzij Klant kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Clinique de Beauté.
6. Enige door Clinique de Beauté opgeleverde adviezen, op basis van door Klant onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Clinique de Beauté.
7. De inhoud van het opgeleverde advies van Clinique de Beauté is niet bindend en slechts adviserend van aard. Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Clinique de Beauté opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Klant. Klant is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Clinique de Beauté. Clinique de Beauté is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
8. Indien door of namens Klant een derde wordt ingeschakeld, is Clinique de Beauté nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Klant ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Klant ingeschakelde derde in Clinique de Beauté haar eigen advies.
9. Clinique de Beauté is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Clinique de Beauté levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.). Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
10. Clinique de Beauté is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
11. Clinique de Beauté is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
12. Clinique de Beauté staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Clinique de Beauté verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
13. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van Clinique de Beauté vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Clinique de Beauté binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Clinique de Beauté.

Artikel 22 – Geheimhouding
1. Clinique de Beauté is verplicht strikte geheimhouding te bewaren en dient ervoor te zorgen dat aan anderen dan de Klant geen inlichtingen over de Klant dan wel inzage in of afschrift van de gegevens uit het dossier wordt verstrekt, tenzij de Klant uitdrukkelijk daarvoor toestemming heeft verleend. Indien verstrekking plaatsvindt, geschiedt deze slechts voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad. De verstrekking van betreffende informatie kan geschieden zonder inachtneming van de beperkingen, bedoeld in de voorgaande volzinnen, indien het bij of krachtens de wet bepaalde daartoe verplicht.
2. Onder anderen dan de Klant wordt niet verstaan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst en degene die optreedt als vervanger van de hulpverlener, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hun in dat kader te verrichten werkzaamheden. Slechts op grond van art. 7:458 BW en conform het gestelde in dit artikel kan afgeweken worden van de geheimhouding.
3. In het belang van de kwaliteit van de door Clinique de Beauté aangeboden Behandeling, alsmede op grond van een wettelijke verplichting houdt zij van iedere Klant een dossier met medische gegevens en voor- en na foto’s van de Behandeling bij.
4. De geheimhoudingsverplichting legt Clinique de Beauté ook de door haar in te schakelen derden op.

Artikel 23 – Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Clinique de Beauté verstrekt in het kader van een Overeenkomst
2. Indien Klant elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Clinique de Beauté verstrekt, garandeert Klant dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 24 – Klachten
1. Indien Klant niet tevreden is over de service van Clinique de Beauté of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via diana@boutiquedebeaute.nl met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Clinique de Beauté de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Clinique de Beauté zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 25 – Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen Clinique de Beauté en Klant is Nederlands recht van toepassing.
2. Clinique de Beauté heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Klant hiervan op de hoogte stellen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Clinique de Beauté en Klant, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Groningen, 28 augustus 2022.

×

Winkelwagen